0114363Philosophy of Technology
ปรัชญาเทคโนโลยี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์ของเทคโนโลยี ความคิดของนักปรัชญาคนสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีประเด็นทางปรัชญาเกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาทางสังคมและจริยศาสตร์อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี


Concepts of technology; Thoughts of important philosophers on technology; philosophical issues in technology, including social and ethical problems arising from technology.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54