0114360Philosophy of Religion
ปรัชญาศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบเขต และลักษณะทั่วไปของปรัชญาศาสนา การตรวจสอบหลักธรรม ความเชื่อ แนวคิด ข้อปฏิบัติ และข้ออ้างข้อโต้แย้งของศาสนาฝ่ายตะวันออกและฝ่ายตะวันตกเชิงปรัชญาอย่างมีเหตุมีผลในประเด็นสำคัญ ๆ


Meaning, scope, and general characteristics of philosophy of religion; a reasoned philosophical examination of the doctrines, concepts, beliefs, practices, claims, and arguments of Eastern and Western religions in important points.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54