0114356Great Philosophers
ปรัชญาเมธีที่สำคัญ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ ผลงาน และแนวคิดทฤษฎีทางปรัชญาของนักคิดที่สำคัญ ที่มีอิทธิพลต่อกระแสสังคมในยุคปัจจุบัน ทั้งฝ่ายตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


History, works, and philosophical concepts and theories of Western and Eastern great thinkers from the past to the present, who have influenced to social waves (currents) in the present age.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54