0114352Buddhist Economics
พุทธเศรษฐศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ แนวคิดทางเศรษฐกิจแบบพุทธ ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับวิถีชีวิต


Buddhist doctrines on economy; Buddhist economic concepts; balance between economy and a way of life.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54