0114348Philosophy of Man
ปรัชญามนุษย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ และโลกทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์ตามแนวคิดของสำนักคิดต่างๆ


Behaviors, concepts, beliefs and world-views of man according to the concepts from different schools of thought.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54