0114345Theravada Philosophy
ปรัชญาเถรวาท
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของแนวคิด สารัตถะของหลักธรรมเชิงปรัชญาที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท


Development of concept, essences of philosophical doctrine which appeared in various texts of Theravada Buddhism.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54