0114342Philosophy of Christianity and Islam
ปรัชญาคริสต์และอิสลาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กำเนิดและพัฒนาการของแนวคิดปรัชญาคริสต์และอิสลามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนประวัติ ผลงานของนักคิดและลัทธิสำคัญ ๆ ในปรัชญาทั้งสอง


Origin and development of concepts in philosophy of Christianity and Islam from the past up to the present time, including histories and works of important thinkers and schools in philosophy of Christianity and Islam.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54