0114332Religious Language
ภาษาศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การตีความ การให้ความหมาย สัญลักษณ์ และภาษาศาสนาในฐานะเป็นเครื่องมือเพื่อการเข้าถึงความจริงสูงสุด


Interpretation, giving the meanings, religious symbols and language as instrument for accessing the ultimate truth.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54