0114314Introduction to Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการวิจัย การเก็บข้อมูลเอกสารและข้อมูลสนาม สถิติทั่วไปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานทางศาสนาและปรัชญา


Process of research, action and documentary data-collection, general statistics of social science, data analysis and synthesis, writing religious and philosophical report.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54