0114311Buddhist Philosophy
พุทธปรัชญา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดแบบพุทธเกี่ยวกับเอกภพ โลก มนุษย์ ความรู้ กรรม สังสารวัฏ นิพพาน รวมถึงการตีความแนวคิดแบบพุทธในการอธิบายปัญหาเชิงปรัชญาในสังคม


Buddhist concepts of the universe, worlds, human beings, theory of knowledge, karma, the cycle of re-incarnation, Nibbana; including the interpretation of Buddhist concepts in explaining philosophical problems in the society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54