0114307Buddhism in the Present World
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักธรรม แนวคิด นิกายและวิวัฒนาการของพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่และสถานะของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและมหายานในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของพุทธศาสนา


Doctrines, concept, sects and evolution of Buddhism in India; propagation and position of Theravada and Mahayana Buddhism in Asia, Europe, America and Australia; including the present situation of Buddhism.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54