0114304Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต54 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิจัยเกี่ยวกับศาสนาและภูมิปัญญาที่มีเนื้อหาสารที่ศึกษาที่มีคุณภาพสูง โดยเน้นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ผ่านแนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ และก่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา รวมถึงการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสังคม


Research on religion and wisdom with high quality content. By focused on analysis and synthesis through the concepts and theories that apply, which contributes to the conservation, rehabilitation and development as well as adaptation to society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54