0114303Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต36 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับศาสนาและภูมิปัญญา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยนำหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางศาสนา ภูมิปัญญาและศาสตร์สมัยใหม่ เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศาสนาและภูมิปัญญา

Research on issues related to religion and wisdom for creation the new knowledge by applying the principles, concepts and theories of religion, wisdom and modern science. To compile a dissertation that deals with issues
of high quality and to contributes to the academic advancement of religious and wisdom
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54