0114302Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต42 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิจัยเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา โดยเน้นการบูรณาการ และสังเคราะห์ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต จิตใจ และสังคม


Research about religion and wisdom emphasizing on integration and synthesis of knowledge for development of life, mind and society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54