0114301Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต12 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิจัยเกี่ยวกับศาสนา และภูมิปัญญา โดยเน้นการบูรณาการ และสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาชีวิต จิตใจ และสังคม


Research about religion and wisdom emphasizing on integration and synthesis of knowledge for development of life, mind and society
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet