0114257Philosophy and Development
ปรัชญากับการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด บทบาทของนักปรัชญาต่อการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์แนวคิดเชิงปรัชญา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน


Concepts and roles of philosophers in development in different forms as well as application of philosophical concepts for sustainable development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54