0114251Religions and Cultures
ศาสนากับวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศาสนาในฐานะเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีต ประเพณี และหลักคำสอนทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต


Religions as cultural origin, local wisdoms, custom, traditions and religious doctrines which influenced to the way of life.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54