0114239Contemporary Indian Philosophy
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ลักษณะทั่วไปของปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ชีวประวัติ และแนวคิดทางปรัชญาของปรัชญาเมธีอินเดียร่วมสมัยที่สำคัญ ๆ


Meaning and general characteristics of contemporary Indian Philosophy; life and philosophical concepts of great contemporary Indian philosophers.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54