0114232Hinduism
ศาสนาฮินดู
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมา หลักคำสอน พิธีกรรม ปรัชญาชีวิต นิกายและลัทธิต่างๆ ความสัมพันธ์ของศาสนาอินดูกับศาสนาอื่นๆ รวมถึงบทบาทของศาสนาอินดูในโลกปัจจุบัน


History, doctrines, rites, philosophy of life, sects and cults, relation between Hinduism and other religions including its role in the present world.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54