0114229Religious Arts
ศาสนศิลป์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบข่าย ประเภท และพัฒนาการทางศิลปะด้านจิตรกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ รวมถึงศิลปะหัตถกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา


Meaning, scope, kinds and development of painting, architecture, sculpture and printing art; including handicraft arts as influenced from religions.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54