0114224Phenomenology of Religion
ปรากฏการณ์วิทยาศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม หลักปฏิบัติ ปรากฏการณ์ทางศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับตำนาน


Approach to study religious beliefs, rituals, principles of practice, phenomena and relationships between man and myths.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54