0114221Tipitaka Study
พระไตรปิฎกศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย พัฒนาการ โครงสร้าง สารัตถะ รวมถึงการตีความหลักคำสอนที่สำคัญในพระไตรปิฎก


Meaning, development, structure, essences and interpretation of important doctrines in the Tipitaka.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54