0114204Medieval and Modern Western Philosophy
ปรัชญาตะวันตก สมัยกลางและสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะ พัฒนาการ และแนวคิดของปรัชญาสมัยกลาง การเกิดขึ้นของปรัชญาตะวันตกยุคใหม่ รวมถึงลักษณะ ระบบและปัญหาปรัชญาสมัยใหม่


Characteristics, development and concepts of medieval philosophy, origin of modern western philosophy, including modern philosophical characteristics, systems, and problems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54