0114138Advanced Research Methodology in Social Studies, Religion and Culture
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัยทางวัฒนธรรม ศาสนาและสังคม การเก็บและการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความผลการวิจัยด้วยแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการเขียนงานพรรณนาวิเคราะห์ การพัฒนาบทความวิชาการและวิจัย


Research methodology, process of creating knowledge, and development of problems in cultural, religious and social research; data collection and verification; analysis and interpretation of research outcome toward concepts,
theories; process of analytical descriptive writing; development of academic and research article
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54