0114136Special issue on Religion
ประเด็นพิเศษทางศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การค้นคว้าประเด็นเฉพาะทางศาสนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกตามความสนใจของนิสิตภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์


Researching any special issues of religion deeply in the interest of students under the guidance of the lecturer
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54