0114135Buddhist Meditation and Happiness and Suffering Management
วิปัสสนากรรมฐานกับการบริหารจัดการความสุขและความทุกข์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักพุทธธรรม แนวคิดและกระบวนการการปฏิบัติกรรมฐาน การบูรณาการหลักกรรมฐานกับ ภูมิปัญญาและศาสตร์สมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการความสุขและความทุกข์


Buddhadhamma, concepts and processes of Buddhist meditation practice, integrating Buddhist meditation with wisdom and modern science; and the application to manage happiness and suffering
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54