0114134Seminar on Religion and Wisdom Integration for Life Development
สัมมนาการบูรณาการศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของชีวิต การให้ความหมาย ความสำคัญ และเป้าหมายของชีวิตในมิติต่าง ๆ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศาสนาและภูมิปัญญารวมถึงศาสตร์อื่นๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการและคุณภาพของชีวิต


Concepts of the paradigm of life, meaning, significance and purpose of life in various dimensions; integration of religious and intellectual knowledge as well as other sciences, for applications in process development and quality of life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54