0114130Seminar on Localism and Globalization
สัมมนาท้องถิ่นนิยมกับกระแสโลกาภิวัตน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเกิดขึ้นและกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มท้องถิ่นนิยม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การปรับตัวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของชุมชนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการปะทะ ต่อรอง ช่วงชิงพื้นที่ระหว่างท้องถิ่นนิยมกับกระแสโลกาภิวัตน์


Occurrence and movement of localism groups. Social and cultural capital, economic, political and social adaptation of the community in the midst of globalization. Including clashes,
negotiation and space scramble between localism and globalization
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet