0114129Seminar on Civilization of Religion and Social Dynamic
สัมมนาอารยธรรมทางศาสนาและพลวัตทางสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางศาสนา การแพร่กระจายและการเปลี่ยนแปลงทางศาสนา บทบาทและอิทธิพลทางศาสนาต่อสังคม การผสมผสานทางศาสนากับอารยธรรมหลักของโลก ที่ก่อให้เกิดพลวัตทางสังคมในมิติต่าง ๆ


Religious development Diffusion and religious change Religious roles and influences on society. Religious integration with the main civilizations of the world which causing social dynamics in different dimensions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54