0114126Religion and Belief in Contemporary Social Context
ศาสนาและความเชื่อในบริบทสังคมร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ความรู้ทางศาสนาและความเชื่อในสังคมร่วมสมัย ปรากฏการณ์ทางศาสนาและความเชื่อ บทบาทองค์กรทางศาสนาต่อสังคมและวัฒนธรรม พลวัตและแนวโน้มทางศาสนาและความเชื่อในบริบทสังคมร่วมสมัย


Knowledges in reigion and belief through contemporary society; phenonmena in religion and belief; role of religious organization to society and culture; dynamic and movement of religion and belief in contemporary social context
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54