0114126Seminar on Religious and Cultural Ecology
สัมมนานิเวศวิทยาศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของชุดความเชื่อที่แตกต่างและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม การผสมผสานระหว่างโลกทัศน์ทางศาสนาและวัฒนธรรมกับชุดความเชื่อในบริบทท้องถิ่น รวมถึงการปรับตัวให้กลมกลืนกับ ภูมินิเวศที่แตกต่างและหลากหลาย


The development of different religious and cultural beliefs. The integration of religious and cultural worldviews with beliefs in the local context; Including adaptation to different and diverse ecosystems
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54