0114125Critical Custom and Culture
ประเพณีและวัฒนธรรมเชิงวิเคราะห์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์และตีความความหมาย ลักษณะ และแนวคิดที่แฝงนัยของประเพณีที่สำคัญ ในสังคมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ แนวทางการประกอบสร้างประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ปรากฏในเชิงคุณค่าและมูลค่า


Analysis and interpretation; characteristic and hidden concepts on interesting primary custom in Thai society and local culture; mean of local custom and culture construction to be apparent its value and cost
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet