0114125Seminar on Wisdom Innovation and Development
สัมมนานวัตกรรมภูมิปัญญากับการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและลักษณะของภูมิปัญญา นวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญากับศาสตร์สมัยใหม่ รวมทั้งแนวทางการนำภูมิปัญญาไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชีวิต จิตใจ สังคมและสติปัญญา


Meaning and characteristics of wisdom. Innovation and the process of developing wisdom with modern science; including guidelines and application knowledge to further innovation in order to develop life, social and intellectual
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54