0114124Seminar on Local Wisdom and Universal Wisdom
สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเกิดขึ้นและกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มท้องถิ่นนิยม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การปรับตัวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของชุมชนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการปะทะ ต่อรอง ช่วงชิงพื้นที่ระหว่างท้องถิ่นนิยมกับกระแสโลกาภิวัตน์


Development, concepts and theories of local wisdom and universal wisdom. Crash, interaction between local wisdom and international wisdom; including the impact on society and culture
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet