0114123Seminar on Eastern and Western Wisdom
สัมมนาภูมิปัญญาตะวันออกและตะวันตก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการและลักษณะเฉพาะของภูมิปัญญาตะวันออกและตะวันตก เปรียบเทียบภูมิปัญญาตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม


The Development and Characteristics of Eastern and Western Wisdom, Compare Eastern and Western Wisdom; including roles and influences on society and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54