0114122Seminar on Religion and Wisdom for Development
สัมมนาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาประเด็นด้านความหลากหลายทางศาสนาและภูมิปัญญา พลวัตของศาสนาและภูมิปัญญา ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม รวมถึงปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านกรณีศึกษา


Seminar on religious diversity and wisdom The dynamics of religion and wisdom related to social development; including social phenomena through case studies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54