0114119Religion and Economic Development
ศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด และการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานศาสนา กระบวนการขององค์กร สถาบัน กลุ่มทางศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลกระทบที่มีต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม


Concepts and economic development based on religion; processes of religious organizations, religious institutes and groups and economic development; impact to community, locality and society
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet