0114118Religion and Economic Development
ศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด และการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานศาสนา กระบวนการขององค์กร สถาบัน กลุ่มทางศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลกระทบที่มีต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม


Concepts and economical development based on religion, processes of religious organizations, religious institutes and groups and economical development; including impact to community, locality and society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54