0114115Buddhism in Context of Local Culture
พุทธศาสนาในบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนทัศน์และพัฒนาการของพุทธศาสนาในแต่ละยุค พลวัตและการผสมผสานของพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถิ่นในมิติต่างๆ การปะทะ การปรับตัว และการสร้างอัตลักษณ์ของพุทธศาสนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์


Paradigm and development of Buddhism in each period; Dynamics of Buddhism and its integration with local cultures in various dimensions; contestation, adaptation and construction of identity of Buddhism under the streams of globalization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54