0114115Buddhism in Context of Local Culture
พุทธศาสนาในบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนทัศน์ ผลวัต และการผสมผสานของพุทธศาสนาในบริบทของคติความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิต ศิลปะ จิตรกรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น


Paradigms, dynamics, and blend of Buddhism in the context of belief concepts, traditions, and local culture which effect to local ways of life, arts, painting, and architecture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54