0114114Anthropology Traveling and Tourism
มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดมานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว ความสำคัญของการเดินทางและการท่องเที่ยว ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเดินทางและการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของการเดินทาง การท่องเที่ยว และการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการบันทึกหรืองานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ


Anthropology concepts on traveling and tourism; significance of traveling and tourism; effect from traveling and tourism; relation of traveling, tourism, and experience expression through recording and writing in various forms
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54