0114112Mekhong Basin Studies
อาณาบริเวณลุ่มน้ำโขงศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การค้นคว้าวิจัยทางสังคมและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ความหลากหลายทางทรัพยากร อัตลักษณ์ของผู้คน สังคมและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในบริบทของสังคมปัจจุบัน


Social and cultural research in Mekhong basin; social and cultural phenomena in Makhong basin; diversity of resources; people identity, society and culture in Mekhong basin toward current social context
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54