0114112Cultural Diversity and Local Wisdom
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก รวมถึงการประกอบสร้างอัตลักษณ์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่


Diversity of culture and local wisdom; adjustment and change of culture and local wisdom in the context of change of world society, including construction of identity amid the changes in modern society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54