0114112Cultural Diversity and Local Wisdom
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียน อิทธิพลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีต่อท้องถิ่น การปะทะกันระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาต่างถิ่น
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มและชุมชน แนวโน้น การปรับตัวและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นและภูมิภาค

Concept, identity and cultural and local wisdom diversity in ASEAN region; wisdom and cultural influences to locality, cashing between local wisdom and foreign wisdom; applying
local wisdom and cultural knowledge of group and community; trends, adaptation and impact to life in locality and region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54