0114111Religious and Local Cultural Ecology for Spiritual Tourism
นิเวศวิทยาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แนวคิด และพัฒนาการของนิเวศวิทยาศาสนา แนวทางการพัฒนานิเวศวิทยาศาสนาและทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ


Systems of ecology effecting to development of cultural and environmental areas; Concepts and development of religious ecology; methods of developing the Religious ecology and local cultural resources for spiritual tourism
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54