0114111Religious and Local Cultural Ecology for Spiritual Tourism
นิเวศวิทยาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีทางนิเวศวิทยาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์และประเมินทรัพยากรทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแบบมีส่วนร่วม รวมถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นในมิติต่างๆ


Concepts and theories of religious and local cultural ecology; analysis and assessment of Religious and local cultural resources; and area management for participatory
spiritual tourism including impact to community and locality in various dimensions
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet