0114110Religions and Local Wisdom for Life and Death Management
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการชีวิตและความตาย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชีวิตและความตายในทัศนะของศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการชีวิตและความตายตามหลักศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวิธีการปฏิบัติ เพื่อเผชิญและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในชีวิตและความตาย


Life and death in the perspective of religions and local wisdom; process of learning and methods of life and death management according to the principles of religions and local wisdom,
including methods of practice to face and solve critical problems in life and death
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54