0114110Religion and Local Wisdom for Life and Death Management
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการชีวิตและความตาย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวคิด กระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชีวิตและความตายตามหลักศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสมรรถภาพกายและจิตอย่างสมดุล รวมทั้งวิธีฝึกปฏิบัติเพื่อเผชิญและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในชีวิตและความตาย


Meaning, concept, learning process, and death and life management by religious principle and local wisdom for life quality development and well- balanced body and mind capacity including the ways
to practice to face and solve critical problems in life and death
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54