0114109Religion and Local Wisdom for Development of Quality of Life and Society
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ปัญหาและผลกระทบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น


Concepts of developing the quality of life and society; problems and impacts in quality of life and society development in the present; methods of developing the quality of life and society according to the principles of religions and local wisdom
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54