0114108Diversity in Tradition and Local Belief
ความหลากหลายทางประเพณีและความเชื่อท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชุดความรู้ทางประเพณีและความเชื่อท้องถิ่น ความหลากหลายทางประเพณีและความเชื่อ ในท้องถิ่น การผสมผสานและการปรับตัวของประเพณีและความเชื่อท้องถิ่นในมิติสังคมพหุวัฒนธรรม


Knowledge kits in local and traditional belief; diversity in local tradition and belief; combination and adaptation of local tradition and belief in multi-cultural society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54